You cannot see this page without javascript.

115round.png   김병혁 목사의 개혁신앙

프로필 안양대학교

                              합동신학대학원대학교

                              舊 카리스주석 집필 위원

                              舊 캘거리개혁신앙연구회 대표

                              現 SDG개혁신앙연구회 대표

                              現 솔리데오글로리아교회 담임목사